Bỏ vợ chọn nhân tình, anh sai rồi

Hồi đó, tôi có một gia đình mà bao nhiêu người mong muốn: vợ đẹp, con khôn, nhà cửa đàng hoàng, thu nhập không cao nhưng cũng ổn định. Thế nhưng tôi lại…